Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji

 • Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej fabrykapelnazycia.eu.

Data publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-22. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

Status pod względem zgodności z umową

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, PDF),
  • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • cPliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:2024-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny z wykorzystaniem: https://validator.utilitia.pl/

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy wybranie przycisku “skróty klawiszowe”. Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:TAB Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięciaSHIFT + TAB Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięciaENTER Przewijanie widocznej części stronyALT + 1 Przejście do menu głównegoALT + 2 Przejście do treściCTRL + ALT + + Powiększenie rozmiaru czcionkiCTRL + ALT + – Pomniejszenie rozmiaru czcionkiCTRL + ALT + 0 Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionkiCTRL + ALT + C Włączenie / wyłączenie trybu kontrastowegoCTRL + ALT + H Przejście do strony głównej

Ułatwienia dla osób niewidomych

 • Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo. Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do: treści menu, wyszukiwarki, treści strony, wraz z zainstalowaniem odpowiedniego rozszerzenia w przeglądarce jest możliwość odczytania tytułów materiałów dostępnych na stronie.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

 • Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Do sprawdzenia użyto programu https://validator.utilitia.pl/

Informacje zwrotne i dane dostępowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Pawlicki – Kierownik działu komunikacji społecznej.
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Pawlicki, sekretariat@fabrykapelnazycia.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 518 270 465. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza:

 • Do wejścia głównego do biur prowadzi podjazd.  
 • W budynku brak windy. 
 • Korytarze w budynku są przestronne, schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze.  
 • Na I i II piętrze znajduje się toaleta.  
 • Prawo wstępu z psem asystującym. 
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Przy budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.  

Budynek Warsztatu Fabryki

 • Usytuowany jest na poziomie 0 i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.  
 • Prawo wstępu z psem asystującym.

Data utworzenia: 2020.11.27
Data modyfikacji: 2020.11.27
Osoba sporządzająca dokument: sekretariat
Osoba wprowadzająca dokument: t4d-user
Liczba odwiedzin: 1982