Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści
Czcionka:
Kontrast:
Logo Fabryki Pełnej Życia - przejdź do strony głównej

Biuletyn informacji publicznej
Fabryki Pełnej Życia

Inne ogłoszenia

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 2325m2, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kolejowej 14, oznaczonej jako działka nr 2271/3

Zamawiający Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Numer postępowania:
Status: Aktualne
Progi zamówienia: Inne ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Usługa
Data ogłoszenia 26 marca 2024
Termin składania ofert: 27/05/2024 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Dominika Wadas
Miejsce składania i otwarcia ofert: Budynek Warsztatu Spółki Fabryka Pełna Życia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2271/3, położonej przy ul. Kolejowej 14 Dąbrowie Górniczej.

Spółka FABRYKA PEŁNA ŻYCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód W Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824616, NIP: 6292495720, REGON: 385139627 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 2325 m2, położonej przy ul. Kolejowa 14, oznaczonej jako działka nr 2271/3 zapisana w księdze wieczystej nr KA1D/00051161/3, obręb 0019 Dąbrowa Górnicza I, stanowiącej własność Fabryka Pełna Życia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dziale III księgi wieczystej nr KA1D/00051161/3 znajduje się wpis wg załącznika nr 4 do warunków przetargu.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXX/621/2021 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 maja 2021 r., zmienionej uchwałą nr LIII/946/2023 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 marca 2023 r. i przeznaczona pod teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.499.000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi: 149.900,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

Do ceny sprzedaży działki doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości gruntowej.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium:

– w siedzibie FABRYKA PEŁNA ŻYCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 518 270 465 do dnia 22 maja 2024 r. do godz. 15:00

lub

– drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@fabrykapelnazycia.eu do dnia 22 maja 2024 r. do godz.15:00.

Złożenie dokumentów elektronicznie zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną – w przypadku nie otrzymania potwierdzenia w terminie wyznaczonym do składania, wymagany będzie kontakt telefoniczny pod numerem tel. 518 270 465.

Osoby składające dokumenty drogą elektroniczną zobowiązane są do przedłożenia bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu w wyznaczonym dniu oryginału oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 (oraz w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej – oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do warunków przetargu), co będzie podstawą dopuszczenia do licytacji.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 22 maja 2024 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. o godz. 10:00 w Budynku Warsztatu FABRYKA PEŁNA ŻYCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Prezesowi Zarządu FABRYKA PEŁNA ŻYCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Wojciechowi Czyżewskiemu przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji dotyczących przetargu udziela Dominika Wadas, ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 101, telefon 518 270 465, mail: sekretariat@fabrykapelnazycia.eu.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.fabrykapelnazycia.eu oraz www.bip.fabrykapelnazycia.eu

Niezależnie od podanych powyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym sposobem jej zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

W dniu 27.05.2024 r. w Budynku Warsztatu w siedzibie Fabryka Pełna Życia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem ul. Kościuszki 3/101 w Dąbrowie Górniczej odbył się przetarg  ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 2325 m2, położonej przy ul. Kolejowej 14, oznaczonej jako działka nr 2271/3 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1D/00051161/3, obręb 0019.Dąbrowa Górnicza I, stanowiącej własność Fabryka Pełna Życia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jedynym podmiotem, który wpłacił wadium oraz został dopuszczony do przetargu, z uwagi na spełnienie warunków określonych w warunkach przetargowych jest AKADEMIA WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Ustalono wartość postąpienia na kwotę 15.000,00 zł.

Oferent – Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zaoferował kwotę 1.514.000,00 zł. Wobec braku dalszych postąpień i wobec trzeciego wywołania – ogłoszono podmiot wygrywający przetarg.

Wysokość przyjętej oferty: 1.514.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czternaście tysięcy złotych 00/100).

Data utworzenia: 2024.03.26
Data modyfikacji: 2024.03.26
Osoba sporządzająca dokument: Redaktor
Osoba wprowadzająca dokument: Redaktor
Liczba odwiedzin: 2137